Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu

do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z  sieci otwartych punktów z dostępem do Internetu.
 2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Centrum Kultury Gminy Łańcut – zwany dalej Dostawcą.
 3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do oznaczonej sieci bezprzewodowej typu Hotspot.
 4. Regulamin dostępny jest pod oficjalnym adresem strony internetowej Centrum Kultury Gminy Łańcut – www.ck.gminalancut.pl w zakładce „Hotspot” i obowiązuje każdego, kto podłączy się z otwartą siecią bezprzewodowa o nazwie SSID: „CKGL” Użytkownik logując się do  oznaczonej sieci bezprzewodowej typu Hotspot jednocześnie wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu, w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast rozłączyć się z oznaczoną siecią bezprzewodową typu Hotspot.

 

 

§ 2. Warunki i zakres odpowiedzialności

 

 1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego, a sama usługa dostępu do Internetu jest nieodpłatna.
 2. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową w standardzie 802.11 (2.4 GHz) a następnie należy połączyć się z otwartą siecią bezprzewodową o nazwie (SSID): „CKGL”.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostępu do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w niniejszym regulaminie.
 4. Dostawca informuje, iż aktywność Użytkowników w korzystaniu z usług jest monitorowana.
 5. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.
 6. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 7. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 9. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 10. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspota.
 11. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
 12. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspota.

 

 

§ 3. Obowiązki Użytkownika

 

 1. Korzystanie z usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:

a)                  Przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik.

b)                 Przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste.

c)                  Masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam)

d)                 rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu.

e)                  Odsprzedania dostępu do Internetu

f)                  permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów www, IRC, NNTP itp.

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

 

 

§ 4. Pomoc techniczna

 

 1. Użytkownik może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikowi ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Dostawcy.

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin może być dowolnie zmieniany przez Dostawcę w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w § 1 ust. 4.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

 

Centrum Kultury Gminy Łańcut zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury Gminy Łańcut www.ck.gminalancut.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

      treści nietekstowe nie posiadają tekstów alternatywnych,

      opublikowane filmy nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,

      niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Kisała
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 17 247 33 42

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w  formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisana zawartość filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji. Można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 

Budynki, które administruje Centrum Kultury Gminy Łańcut

 

Centrum Kultury Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut, Wysoka 49

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście osób poruszających się na wózkach do budynku biur CKGŁ istnieje poprzez podjazd i wejście do Domu Dziennego Pobytu Seniorów, wejście główne do biur CKGŁ jest dostępne przez schody przy których nie ma zainstalowanej windy ani podnośnika umożliwiającego dostanie się osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku znajdują się ogólnodostępne toalety, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

 

-  korytarze przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze znajdują się: sekretariat, księgowość, pokój dyrektora, kostiumernia, magazyny.

 

W budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

 

-  na terenie przyległym do obiektu jest ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym

 

-  nie ma ograniczeń

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Ośrodek Kultury w Albigowej, 37-122 Albigowa 478

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze znajdują się ogólnodostępne toalety, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajduje się sala widowiskowa, do której może dostać się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  korytarze przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na I piętrze znajdują się: świetlica, biuro

 

i  pracownia. W budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze, parkowanie pojazdów na wyznaczonym odcinku pobocza. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny, parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Biblioteka Publiczna w Albigowej, 37-122 Albigowa 478

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

W budynku na parterze znajduje się sala widowiskowa, do której może dostać się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  w budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze, parkowanie pojazdów na wyznaczonym odcinku pobocza. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Biblioteka Publiczna w Cierpiszu, Cierpisz Dolny 90B, 37-124 Kraczkowa

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W piwnicach znajdują się ogólnodostępne toalety, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  korytarze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze znajdują się: świetlica, biuro i pracownia. W budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.


4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze, parkowanie pojazdów na wyznaczonym odcinku pobocza. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny, parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Ośrodek Kultury w Głuchowie, 37-100 Łańcut, Głuchów 446

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

W budynku na piętrze znajduje się sala widowiskowa.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  w budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Biblioteka Publiczna w Głuchowie, 37-100 Łańcut, Głuchów 446

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  w budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.


5.  prawo wstępu z psem asystującym.

 

- nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Ośrodek Kultury w Handzlówce, 37-123 Handzlówka 267

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W piwnicach znajdują się ogólnodostępne toalety, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku na piętrze znajduje się świetlica, do której nie ma dostępu się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  korytarze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na I piętrze znajduje się: świetlica, szatnia i pomieszczenie socjalne. W budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze, parkowanie pojazdów na wyznaczonym odcinku pobocza. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny, parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Biblioteka Publiczna w w Handzlówce, 37-123 Handzlówka 267

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W piwnicach znajdują się ogólnodostępne toalety, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  w budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Ośrodek Kultury w Kosinie , Kosina 966, 37-112 Kosina

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

W budynku na parterze znajduje się sala widowiskowa, na piętrze zaś biblioteka i sala prób chóru.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  w budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.-budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Biblioteka Publiczna w Kosinie, Kosina 966, 37-112 Kosina

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

W budynku na parterze znajduje się sala widowiskowa, na piętrze zaś biblioteka i sala prób chóru.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  w budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 - nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Ośrodek Kultury w Kraczkowej, Kraczkowa 882, 37-124 Kraczkowa

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajduje się sala widowiskowa i pomieszczenia socjalne.

 

2.  Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  w budynku znajduje się winda umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Biblioteka Publiczna w Kraczkowej, Kraczkowa 311, 37-124 Kraczkowa

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  korytarze przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Ośrodek Kultury w Rogóżnie, Rogóżno 120, 37-112 Kosina

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajduje się sala widowiskowa, świetlica i pomieszczenia socjalne.

 

3.  Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  korytarze przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Biblioteka Publiczna w Rogóżnie, Rogóżno 374, 37-112 Kosina

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  korytarze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Ośrodek Kultury w Soninie, Sonina 365A, 37-100 Łańcut

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.


2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  korytarze przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnością.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek posiada pochylnię oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, wyznaczone są miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Biblioteka Publiczna w Soninie, Sonina 365A, 37-100 Łańcut

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

3.  Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  korytarze przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnością. Pomieszczenie biblioteki znajduje się na pierwszym piętrze.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek posiada pochylnię oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, wyznaczone są miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Ośrodek Kultury w Wysokiej, Wysoka 81, 37-100 Łańcut

1.  Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajduje się sala widowiskowa, świetlica i pomieszczenia socjalne znajdują się na piętrze.

 

2.  Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  w budynku znajduje brak windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Biblioteka Publiczna w Wysokiej, Wysoka 81, 37-100 Łańcut

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

-  wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajduje się sala widowiskowa, świetlica i pomieszczenia socjalne znajdują się na piętrze.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

-  w budynku brak windy umożliwiającej dostanie się do biblioteki na I piętrze osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

-  budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze. Obok budynku jest wyznaczony ogólnodostępny parking, jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

 

5. prawo wstępu z psem asystującym.

 

-  nie ma ograniczeń.

 

6.  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

 

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

Aby wejść do budynków, którymi administruje Centrum Kultury Gminy Łańcut, a które nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, należy to uprzednio zgłosić do pracownika danej placówki. W każdym przypadku służy on pomocą osobie z niepełnosprawnością i na tyle, na ile jest to możliwe obsługuje interesanta.


 

KLAUZULA RODO CENTRUM KULTURY GMINY ŁAŃCUT

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 • administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Łańcut z siedzibą w Wysokiej, Wysoka 49, 37-100 Łańcut
 • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych;
 • każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
 • odbiorcą danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne gminy Łańcut, podmioty realizujące na rzecz CKGŁ usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz gminy Łańcut, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych;
 • mają Państwo prawo (w uzasadnionym przypadku) do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
 • mają Państwo również prawo (w uzasadnionym przypadku) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 • jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);


  1. Jak przetwarzamy dane osobowe?

  Jesteśmy w świetle przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że dbamy o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich posiadania oraz, że zadbamy o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
  W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
  Dane osobowe wykorzystujemy w celach:
  1)     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2)     wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
  3)     realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  4)     zawarcia i realizacji umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń (roszczeń) po jej zakończeniu;
  5)     ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  6)     realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  7)     profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
  8)     ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

  2. Dodatkowe informacje o danych osobowych

  Komu przekazujemy Państwa dane?
  W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane do przetwarzania podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy. W szczególności:
  a)    podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
     a.     obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
     b.     podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
  b)    innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
     a.     podmiotom czy jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa,
     b.     podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

  3. Dane z innych źródeł
  Z racji wykonywania zadań publicznych nałożonych na administratora, przetwarzamy dane osobowe udostępniane przez innych administratorów odpowiadających za centralne, regionalne lub lokalne rejestry państwowe. 
  Jeśli płacą Państwo podatki czy inne należności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

  4. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
  Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  5. Przysługujące Państwu uprawnienia
  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
  Ø  sprostowanie (poprawienie) danych;
  Ø  usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
  Ø  ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
  Ø  dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
  Ø  przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Prawo to nie ma zastosowania do danych, których przetwarzanie jest niezbędna do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 20 RODO ust. 3).
  Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek w siedzibie CKGŁ.  Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

  6. Prawo sprzeciwu
  Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Warunkiem jest jednak to, aby cel przetwarzania nie wynikał z nałożonego na administratora obowiązku prawnego, nie był związany z utrzymaniem porządku publicznego czy ochrony interesów żywotnych osoby, której dane dotyczą.

  7. Zgoda
  Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

  8. Skarga
  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

   Klauzula RODO Centrum Kultury Gminy Łańcut   [POBIERZ]

Centrum Kultury Gminy Łańcut
Wysoka 49, 37-100 Łańcut
tel./fax +48 17 247 33 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
NIP: 815-15-89-259
REGON: 690717290
 

Dyrektor - Mariusz Kusz

 • kadry: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • "Głos Gminy Łańcut" - Bernadeta Bróż, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • turystyka, sport i rekreacja - Marcin Kisała, e-mail: marcin.kisala@gminalancut.pl
 • poligrafia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
   
   

  Placówki:

  • Albigowa
   Ośrodek Kultury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Albigowa 478, 37-122 Albigowa
   tel. 17 226 71 27
   Biblioteka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   tel. 17 225 01 24
  • Cierpisz
   Ośrodek Kultury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Cierpisz Dolny 90B
   tel. 17 226 65 76
   Biblioteka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   tel. 17 226 67 04
  • Głuchów
   Ośrodek Kultury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Głuchów 446, 37-100 Łańcut
   tel. 17 225 83 58
   Biblioteka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   tel. 17 225 38 52
  • Handzlówka
   Ośrodek Kultury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Handzlówka 267, 37-123 Handzlówka
   tel. 17 247 29 91
   Biblioteka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   tel. 17 247 29 98
  • Kosina
   Ośrodek Kultury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Kosina 966, 37-112 Kosina
   tel. 17 224 65 56
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Biblioteka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   tel. 17 224 61 67
  • Kraczkowa
   Ośrodek Kultury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Kraczkowa 882, 37-124 Kraczkowa
   tel. 17 224 15 22, 793 800 980
   Biblioteka
   Kraczkowa 311 (przy ZS)
   tel. 17 226 65 79
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Rogóżno
   Ośrodek Kultury
   Rogóżno 120, 37-112 Kosina
   tel. 17 226 32 69
   Biblioteka
   Rogóżno 374
   tel. 17 247 17 03
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Sonina
   Ośrodek Kultury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Sonina 365A, 37-100 Łańcut
   tel. 17 224 18 29
   Biblioteka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   tel. 17 224 18 12
  • Wysoka
   Ośrodek Kultury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Wysoka 81, 37-100 Łańcut
   tel. 17 225 41 55
   Biblioteka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   tel. 17 225 71 70