Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu

do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z  sieci otwartych punktów z dostępem do Internetu.
 2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Centrum Kultury Gminy Łańcut – zwany dalej Dostawcą.
 3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do oznaczonej sieci bezprzewodowej typu Hotspot.
 4. Regulamin dostępny jest pod oficjalnym adresem strony internetowej Centrum Kultury Gminy Łańcut – www.ck.gminalancut.pl w zakładce „Hotspot” i obowiązuje każdego, kto podłączy się z otwartą siecią bezprzewodowa o nazwie SSID: „CKGL” Użytkownik logując się do  oznaczonej sieci bezprzewodowej typu Hotspot jednocześnie wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu, w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast rozłączyć się z oznaczoną siecią bezprzewodową typu Hotspot.

 

 

§ 2. Warunki i zakres odpowiedzialności

 

 1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego, a sama usługa dostępu do Internetu jest nieodpłatna.
 2. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową w standardzie 802.11 (2.4 GHz) a następnie należy połączyć się z otwartą siecią bezprzewodową o nazwie (SSID): „CKGL”.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostępu do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w niniejszym regulaminie.
 4. Dostawca informuje, iż aktywność Użytkowników w korzystaniu z usług jest monitorowana.
 5. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.
 6. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 7. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 9. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 10. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspota.
 11. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
 12. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspota.

 

 

§ 3. Obowiązki Użytkownika

 

 1. Korzystanie z usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:

a)                  Przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik.

b)                 Przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste.

c)                  Masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam)

d)                 rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu.

e)                  Odsprzedania dostępu do Internetu

f)                  permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów www, IRC, NNTP itp.

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

 

 

§ 4. Pomoc techniczna

 

 1. Użytkownik może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikowi ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Dostawcy.

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin może być dowolnie zmieniany przez Dostawcę w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w § 1 ust. 4.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.